Рус
ПЕТИЦИЯ N 13/22

Отвечено
Министерство юстиции
-
Правосудие
ՀԱՆՐԱԳԻՐ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԿԵՆՏՐՈՆ, ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ԵՎ ԷՐԵԲՈՒՆԻ-ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ» ԲԱԺՆԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԹՈՒՅԼ ՏՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐՋԻՆՆԵՐԻՍ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԿԵՆՏՐՈՆ, ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ԵՎ ԷՐԵԲՈՒՆԻ-ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ» ԲԱԺՆԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԹՈՒՅԼ ՏՐՎԱԾ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐՋԻՆՆԵՐԻՍ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
-
Նարեկ Սամսոնյան
Virtuouslaw@gmail.com
-